Bæredygtighed

Bæredygtighed er indskrevet i grundejerforeningens vedtægter, hvor et af de overordnede mål i formålsparagraffen er ”at udbygge antallet af bæredygtige initiativer og løsninger for at mindske miljøbelastningen fra Absalons Haves virke”.

Absalons Have har foretaget en række miljømæssige tiltag  som en konkret udmøntning af grundejerforeningens vægtning af det grønne område.

* Absalons Haves fælleshus er omlagt til 100 procent vedvarende energi, er overgået til svanemærkede rengøringsmidler, og fællesspisningen i hverdagene har en andel af økologiske varer på 60 – 70 procent.

* Ifølge grundejerforeningens vedtægter skal der udarbejdes et årligt grønt regnskab. Et grønt regnskab skal øge bevidstheden blandt beboere om miljøpåvirkninger og samtidig danne grundlag for fremtidige mål og indsatser.

* Affaldssortering foretages i seks fraktioner, herunder kompostering. Det er målet at 75 procent af de private husstande i Absalons Have fælleskomposterer.

* Der er etableret regnvandsopsamling til brug for vanding af blomster og bilvask for derved at spare på grundvandsressourcerne.

* En stærepæl med tilhørende 15 fuglekasser samt yderligere seks småfuglekasser, og en tårnfalkekasse er opsat på udvalgte steder på fællesarealerne.

* Der har været afholdt en række aktiviteter for at videregive en forståelse for vores fælles natur til børnene

* Der er oprettet en blomsterlund for at give gode vilkår for sommerfugle og andre insekter på fællesarealerne.

Grundejerforeningen har i 2006 modtaget støtte fra Roskilde Kommunes Agenda 21 midler.

Hvis du vil i kontakt med miljøgruppen i Absalons Have, så skriv til miljogruppen()absalonshave.dk – skift () ud med @.